Säännöt

 

Gordonin toimivat ihmissuhteet ry

1 Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Gordonin toimivat ihmissuhteet ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Gordon Training Internationalin kehittämien sekä muiden ideologioiltaan vastaavanlaisten ihmissuhdekasvatusmenetelmien kehittäminen ja edistäminen Suomessa, kiinnostuksen herättäminen näitä ihmissuhdekasvatusmenetelmiä kohtaan ja niillä tapahtuvan kasvatuksen edesauttaminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ohjaajakoulutusta ja ohjaajien yhteistoimintaa, huolehtii tarvittavan materiaalin tuottamisesta ja suorittaa muita kasvatuksen edellyttämiä palvelutehtäviä samalla huolehtien annettavan kasvatuksen korkeatasoisuudesta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä saatuaan asianomaisen luvan.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3 Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja tukijäseniä.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla jokainen, jolla on hallussa yhdistyksen järjestämien kurssien antama ohjaajapätevyys ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen tukijäseneksi voi liittyä sellainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on sen tarkoitusperistä kiinnostunut ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän kahtena peräkkäisenä vuonna jättää jäsenmaksunsa maksamatta.

Varsinaisilta jäseniltä sekä tukijäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolme tai neljä jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen korkeintaan kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Erovuorossa on vuorovuosina joko kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen tai yksi varsinainen jäsen (tai kaksi mikäli hallituksessa on neljä varsinaista jäsentä) ja kaksi varajäsentä. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroisuus arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtaja ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6 Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu on julkaistava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen verkkosivulla ja lähetettävä yhdistyksen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen joko sähköpostilla tai kirjeenä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

8 Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kokouksessa läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Kokouksen avaus.
  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
  • Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi.
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja jäsenet erovuoroisten tilalle.
  • Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
  • Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

10 Ylimääräinen kokous

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenes osa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

11 Sääntömuutos ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ihmissuhdekasvatuksen edistämiseen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12 Muut säädökset

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 18.3.2021  ja PRH:n edellyttämin muutoksin vahvistettu PRH:ssa 13.9.2021.