.

Lisätietoa

Thomas Gordon väitteli psykologiassa tunne- ja vuorovaikutustaidoista tohtoriksi Chicagon yliopistosta. Gordonin mallin kursseja on tutkittu yliopistotasolla pro graduina ja jatko-opintotöinä eri puolilla maailmaa. Gordonin mallista on tehty eri yliopistoissa pro gradu -tutkielmia sekä ammattikorkeakouluissa opinnäytetöitä. Lisätietoa Gordonin mallin tutkimuksista löytyy kansainvälisiltä Gordon Training International -sivuilta: https://www.gordontraining.com/parent-programs/p-e-t-research/. Jos haluat tehdä opinnäytetyösi, pro gradu -tutkielmasi tai väitöskirjatyösi Gordonin mallista ja sen suomalaisista kurssisovelluksista, ota yhteyttä GTI ry:n hallitukseen.

Kirjallisuutta


Adams Linda 1999. Ole paras itsesi: vaikuta elämääsi ja ihmissuhteisiisi. Suomentanut Taru Bacon. Helsinki: LK-kirjat.

Gordon Thomas 1970. "A Theory of Healthy Relationships and a Program of Parent Effectiveness Training" Teoksessa J.T. Hart & T.M. Tomlinson (Eds.) New Directions in Client-Centered Therapy.Boston:Houghton Mifflin Company, s. 407-425.

Gordon Thomas 2004. Toimiva Perhe: Käytössä kokeiltuja menetelmiä vastuuntuntoisten lasten kasvattamiseen. Suomentanut Maisa Savolainen ja Susanna Sjöman. Helsinki: LK-kirjat.

Gordon Thomas
2006. Toimiva Koulu. Suomentanut Maisa Savolainen. Helsinki: LK-kirjat.

Talvio Markus & Klemola Ulla 2017. Toimiva Vuorovaikutus. Jyväskylä: PS-kustannus.

Tutkimuksia


Ahlfors Tariku 2002En utvärdering av Thomas Gordons handledarkurs jag och andra. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Klemola Ulla 2009. Opettajaksi opiskelevien vuorovaikutustaitojen kehittäminen liikunnan aineenopettajakoulutuksessa. Väitöskirja. Jyväskylä: Studies in Sport, Physical Education and Health 139. 

Kuusela Marjo 2005. Sosioemotionaalisten taitojen harjaannuttaminen, oppiminen ja käyttäminen perusopetuksen kahdeksannen luokan tyttöjen liikuntatunneilla. Väitöskirja. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 165. 

Laukkarinen Anne-Maria 2009Erityisnuisku. Opinnäytetyö. Helsinki: Humanistinen Ammattikorkeakoulu.

Mäkinen Tommi 2012. Toimivaa vuorovaikutusta oppimassa: autoetnografinen tutkimus tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisprosessista. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto: Liikuntatieteiden laitos.

Paajanen Santeri 2016. Liikunnanopetuksen ongelma- ja ristiriitatilanteet sekä opettajien menetelmät niiden kohtaamiseen : miesopettajien kokemuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytöstä ongelmanratkaisutilanteissa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto: Liikuntakasvatuksen laitos ja opettajankoulutuslaitos.


Talvio Markus 2014. How do teachers benefit from training on social interaction skills? : Developing and utilising an instrument for the evaluation of teachers social and emotional learning. Väitöskirja. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education.


Talvio Markus, Berg Minna & Lonka Kirsti 2015. How does Continuing Training on Social Interaction Skills Benefit Teachers? Procedia -Social and Behavioral Sciences, volume 171, 820-829.

Ilmianna Gordonin taitoihin liittyvät tutkimukset!

Kerro meille muita tuntemiasi tutkimuksia, kirjallisuutta tai muita julkaisuja Gordonin taitoihin liittyen, niin lisäämme ne nettisivuillemme. Voit ilmiantaa tutkimukset "Ota yhteyttä" -sivustolla.