Lisätietoa

Thomas Gordon väitteli psykologiassa tunne- ja vuorovaikutustaidoista tohtoriksi Chicagon yliopistosta. Gordonin mallin kursseja on tutkittu yliopistotasolla pro graduina ja jatko-opintotöinä eri puolilla maailmaa. Gordonin mallista on tehty eri yliopistoissa pro gradu -tutkielmia sekä ammattikorkeakouluissa opinnäytetöitä. Lisätietoa Gordonin mallin tutkimuksista löytyy kansainvälisiltä Gordon Training International -sivuilta: https://www.gordontraining.com/parent-programs/p-e-t-research/

Kirjallisuutta


Adams Linda 1999. Ole paras itsesi: vaikuta elämääsi ja ihmissuhteisiisi. Suomentanut Taru Bacon. Helsinki: LK-kirjat.

Gordon Thomas 1970. "A Theory of Healthy Relationships and a Program of Parent Effectiveness Training" Teoksessa J.T. Hart & T.M. Tomlinson (Eds.) New Directions in Client-Centered Therapy.Boston:Houghton Mifflin Company, s. 407-425.

Gordon Thomas 2004. Toimiva Perhe: Käytössä kokeiltuja menetelmiä vastuuntuntoisten lasten kasvattamiseen. Suomentanut Maisa Savolainen ja Susanna Sjöman. Helsinki: LK-kirjat.

Gordon Thomas
2006. Toimiva Koulu. Suomentanut Maisa Savolainen. Helsinki: LK-kirjat.

Talvio Markus & Klemola Ulla 2017. Toimiva Vuorovaikutus. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kotimaisia tutkimuksia


Ahlfors Tariku 2002En utvärdering av Thomas Gordons handledarkurs jag och andra. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Klemola Ulla 2009. Opettajaksi opiskelevien vuorovaikutustaitojen kehittäminen liikunnan aineenopettajakoulutuksessa. Väitöskirja. Jyväskylä: Studies in Sport, Physical Education and Health 139. 

Kuusela Marjo 2005. Sosioemotionaalisten taitojen harjaannuttaminen, oppiminen ja käyttäminen perusopetuksen kahdeksannen luokan tyttöjen liikuntatunneilla. Väitöskirja. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 165. 

Laukkarinen Anne-Maria 2009Erityisnuisku. Opinnäytetyö. Helsinki: Humanistinen Ammattikorkeakoulu.
Jos haluat tehdä opinnäytetyösi, pro gradu -tutkielmasi tai väitöskirjatyösi Gordonin mallista ja sen suomalaisista kurssisovelluksista, ota yhteyttä GTI ry:n hallitukseen. 

Mäkinen Tommi 2012. Toimivaa vuorovaikutusta oppimassa: autoetnografinen tutkimus tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisprosessista. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto: Liikuntatieteiden laitos.

Paajanen Santeri 2016. Liikunnanopetuksen ongelma- ja ristiriitatilanteet sekä opettajien menetelmät niiden kohtaamiseen : miesopettajien kokemuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytöstä ongelmanratkaisutilanteissa. Jyväskylän yliopisto: Liikuntakasvatuksen laitos ja opettajankoulutuslaitos.


Talvio Markus 2014. How do teachers benefit from training on social interaction skills? : Developing and utilising an instrument for the evaluation of teachers social and emotional learning. Väitöskirja. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education.

Ilmianna Gordonin taitoihin liittyvät tutkimukset!

Kerro meille muita tuntemiasi tutkimuksia, kirjallisuutta tai muita julkaisuja Gordonin taitoihin liittyen, niin lisäämme ne nettisivuillemme. Voit ilmiantaa tutkimukset "Ota yhteyttä" -sivustolla.